Zásady ochrany osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“).

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Alexandra Fifíková,

s miestom podnikania Lipského 1155/2 841 01 Bratislava, IČO: 52304019, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Bratislave, číslo Živnostenského registra: 110-276594 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo „All For Us – Services“).

Kontaktné údaje:

e-mail: fifikova.alexandra1@gmail.com

mobil: +421 917 897 183

Právny základ

Vaše osobné údaje budú spracované na základe udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia a Článku 7 nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba udelením súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaný o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať.

Kliknutím na „ÁNO“ dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) webstránke http://allforus-services.com/ (ďalej iba prevádzkovateľ) a to:

a) v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa

b) za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu; vrátane šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb;

c) po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však 5 rokov odo dňa prihlásenia.

d) Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči All For Us – Services učinené písomne.

e) Po celú dobu spracovania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.